تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - مطالب گالری نقاشی (كلاسیك- داخلی)
نقاشی های سمبات كیورقیان

 Sumbat Der Kiureghian paintings

http://www.sumbat.com/Painting/g7_3.jpg

http://www.sumbat.com/Painting/g1_12.jpg

http://www.sumbat.com/Painting/g6_3.jpg

http://www.sumbat.com/Painting/g7_30.jpg

http://www.sumbat.com/Painting/g7_26.jpg

دنبالک ها: google, ، yahoo, ، نقاشی های کلاسیک احمد قدرتی پور

‍Classic paintings Ahmad Ghodratipour


http://up1.iranblog.com/images/09axea9rsgmnz9ljnd9b.jpg

http://up1.iranblog.com/images/ehmmn8s5i6nvaeottbc.jpg

http://up1.iranblog.com/images/5ex6pddpqq9yseoj4p2.jpg
كپی از تابلوی رقاصه ، اثر استاد فرشچیان

نقاشی های احمد وثوق احمدی

 http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art38.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/yek/art07.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/chahar/art26.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/chahar/art32.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/yek/art05.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/shesh/art42.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/shesh/art44.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/shesh/art46.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/shesh/art47.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art34.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art35.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art36.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/yek/reg/art01.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art39.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art40.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/panj/art41.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/chahar/art31.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/chahar/art28.jpg

 

http://ahmad.vosoughahmadi.com/weblog/wp-content/photos/chahar/art33.jpgتعداد کل صفحات: 2 1 2