تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - مطالب امنیت شغلی


امنیت

اشاره : امنیت و میزان آن برای تمام نظامهای سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی ، اجتماعی و نوع ایدئولوژی ، از مهمترین و با اولویت ترین مسایل به شمار می آید. مقوله امنیت به مثابه یك آرمان و واقعیت بعنوان یكی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ، تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است .

بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ، توسعه و تكامل یك جامعه و همچنین شكوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی ، خلاقیت و فعالیت  ارزشمند بدون امنیت امكان پذیر نخواهد بود . به طور اصولی انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیكی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد و در این میان مهم تر از امنیت ، موضوع احساس امنیت است . برخی از كارشناسان احساس امنیت را در یك جامعه ، مهمتر از وجود امنیت در آن می دانند زیرا ممكن است در جامعه ای امنیت  از لحاظ انتظامی و پلیس وجود داشته باشد ، اما فرد احساس امنیت نكند به عبارت دیگر ، موضوع امنیت از فرد شروع و به خانواده جامعه و در نهایت نظام بین المللی ختم می شود . تامین و احساس امنیت فردی در درجه اول به فرد باز می گردد و فرد ممكن است به دو دلیل احساس نا امنی كند ، یكی به دلیل عدم تربیت صحیح در خانواده كه احساس و  پایه شكل گیری شخصیت وی بوده و دیگری ممكن است به خاطر موقعیت و وضعیت حاكم بر یك جامعه باشد و فرد به خاطر وجود برخی از عوامل مخل امنیت در جامعه احساس نا امنی كند .

امرزوه امنیت انسانی از واژه هایی است كه مكرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل ، نهادهای كمك رسان به توسعه ملی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی قرار می گیرد .

برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP ) ؛ یكی از پیشگامان این موضوع بوده و معتقد است كه مفهوم امنیت از تاكید انحصاری بر امنیت ملی ، باید به سمت تاكیدی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا كند .

یعنی از امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و از امنیت قلمرو مرزی و... به امنیت روانی ، فردی و اجتماعی و سیاسی ،غذا و كار و محیط زیست تغییر پیدا كند.

گذشت آن زمانی كه از مفهوم امنیت ، درگیری بین كشورها و تهدید مرزها تداعی می شد و مردم برای تامین امنیت به دنبال سلاح بودند . برای اكثر مردم ،امروزه احساس نا امنی بیشتر از زندگی روزمره ناشی می شود تا از وقایع نابهنگام جهانی .

امنیت شغلی ، امنیت درآمد ، بهداشت و سلامت امنیت محیط زیست و امنیت در برابر خشونت ، جنایت و ... اینها نگرانی هایی در حال ظهور برای امنیت انسان در تمام نقاط جهان است .